Obecná témata

Kdy musí nastat výměna starého štítku za nový pro domácí spotřebiče a televizory, které byly na trhu před a po listopadu 2020?

 • Výměna musí proběhnout během 14 pracovních dní od 1. března 2021. 14 dní je uvedeno jako pracovních dní (tedy mimo sobotu, neděli a státní svátky). Nové štítky se nesmí objevit v obchodech před 1. březnem 2021.
 • Požadavky týkající se načasování výměny jsou stejné pro kamenné i internetové obchody.

Musí být vyměněn štítek u již naskladněných produktů?

 • Prodejci musí v obchodech vystavovat pouze nové štítky a to od data platnosti nových štítků. Nepožaduje se ale úprava balení již naskladněných produktů. Takže staré štítky a informační listy v baleních nemusí být nahrazovány.
 • Nicméně prodejci musí nahradit starý štítek samolepkou s novým štítkem stejné velikosti na baleních světelných zdrojů. Náhrada musí proběhnout během 18 měsíců po 1.9.2021 a před 28.2.2023.

Mohou být reklamy a katalogy s novým štítkem zveřejněny před 1.3.2021, resp. před 1.9.2021?

 • Jakákoliv reklama na produkt dotčený novým štítkem nesmí být zveřejněna s novou energetickou třídou či novým štítkem před vstupem v platnosti nových štítků (tedy před 1.3.2021 či 1.9.2021 podle produktové skupiny). Katalogy mohou být připraveny, ale nesmí dojít k distribuci před těmito daty. To samé platí pro reklamu na internetu.

Pro produktovou skupinu domácích spotřebičů, televizorů a elektronických displejů: které produkty jsou vyňaty ze štítkování s novým štítkem a do kdy se mohou u obchodníků prodávat?

 • Prodejci, který nemůže dostat nový štítek pro již naskladněné zboží, protože dodavatel ukončil své aktivity, je dovoleno prodávat tyto kusy zboží výhradně se starým štítkem do 30.11.2021. Po tomto datu již toto zboží nesmí být prodáváno ani v kamenných ani internetových obchodech.
 • Pokud nejsou žádné produkty spadající pod stejný model nebo ekvivalentní model umístěny na trh po 1.11.2020 a pokud starý štítek a nový štítek vyžaduje odlišné testování, má dodavatel výjimku z nařízení dodávat nový štítek pro produkty umístěné na trh před 1.11.2020. V tomto případě je prodejci umožněno prodej pouze se starým štítkem do 30.11.2021. Po tomto datu již toto zboží nesmí být prodáváno ani v kamenných ani internetových obchodech.

Prodej na dálku a prostřednictvím internetu včetně reklam a propagačního materiálu pro produktové skupiny s novým štítkem

Šipka s energetickou třídou a škálou tříd dle nařízení

Které požadavky je třeba vzít v úvahu pro prodej na dálku a prostřednictvím internetu?

 • Šipka s barvou energetické třídy produktu a s rozsahem dostupných tříd musí být umístěna vedle produktového modelu při prodeji na dálku (na internetu i na tištěných materiálech). Grafické podrobnosti šipky jsou v přílohách VII a VIII dotčených nařízeních ke štítkování. Černobílá verze je možná pro černobílé tištěné materiály.
 • Dodavatelé musí zaručit, že nový energetický štítek a informační list je k dispozici v databázi EPREL. Prodejci mohou od dodavatelů požadovat vytištěnou verzi (Článek 3 Povinnosti dodavatelů). Dodatečné informace k novému štítku a informačnímu listu pro prodej na dálku a prostřednictvím internetu jsou v přílohách VII a VIII dotčených nařízeních ke štítkování.
 • V případě dálkového prodeje a telemarketingu mohou zákazníci na požádání od prodejce obdržet vytištěný energetický štítek a informační list (obvykle bod 6 přílohy VII). V případě telemarketingu musí zákazník dostat informaci o energetické třídě a rozsahu dostupných tříd v mluvenné podobě (orálně).

Informace týkající se evropské databáze produktů EPREL

Jak a kdy jsou nové štítky generovány?

Již od 1. ledna 2019 musí dodavatelé v databázi EPREL registrovat své spotřebiče, které mají energetický štítek. Spotřebiče, pro které je zaveden nový štítek, je nutné znovu registrovat, pokud nespadají pod dané výjimky. S touto novou registrací je generován nový identifikátor EPREL.

Databáze EPREL umožňuje vložit štítek "manuálně". V takovém případě databáze EPREL vytvoří QR kód, který je začleněn do zdrojového souboru štítků (zveřejněn na Europa, formát INDD). Dodavatel pak štítek vytvoří manuálně s pomocí grafika.

Druhou možností je nechat štítek vygenerovat přímo v databázi EPREL. Dodavatel musí do databáze EPREL zadat všechna data pro svůj produkt a štítek je vytvořen automaticky databází EPREL.

 

Budou mít prodejci možnost stáhnout si štítek a informační listy z databáze EPREL?

Prodejci budou mít možnost stáhnout informace z databáze EPREL od data vstupu platnosti nových štítků.

Kdy budou informace v databázi EPREL o nových štítcích dostupné pro veřejnost?

 • Veřejnost bude mít možnost stažení nových štítků a informačních listů z databáze EPREL od data platnosti nových štítku.
 • Přístup do databáze EPREL bude umožněn přes QR kód přímo na produktovou stránku.
 • Informace poskytnuté v databázi  EPREL jsou založeny na současné/staré regulaci do 28.2.2021 pro domácí  spotřebiče, televizory a elektronické displeje, resp. do 31.8.2021 pro světelné zdroje. Informace podle nových nařízeních budou poskytovány od 1.3.2021 pro domácí spotřebiče, televizory a elektronické displeje a od 1.9.2021 pro světelné zdroje.

Propagační a vzdělávací materiály týkající se nových štítků

Jaké propagační a vzdělávací materiály mohou být použity před vstupem platnosti nových nařízení (1.3.2021 a 1.9.2021)?

 • Žádný propagační materiál pro produkty dotčené změnou štítku není možné zveřejnit před vstupem platnosti nového nařízení (1.3.2021 pro domácí spotřebiče, televizory a elektronické displeje a 1.9.2021 pro světelné zdroje). Katalogy mohou být připraveny, ale nikoliv distribuovány před tímto datem. To samé platí pro reklamu na internetu.
 • Informační kampaně se vzdělávacími materiály týkající se nových energetických štítků mohou být zveřejněny před vstupem platnosti nových nařízeních.

Povinnosti týkající se štítkování na internetu

Jaké jsou základní povinnosti týkající se energetického štítkování při prodeji spotřebičů na internetu?

  • Příslušný energetický štítek pro každý produkt musí být umístěn v blízkosti ceny daného produktu. Velikost štítku musí být taková, aby byl štítek jasně viditelný a čitelný, štítek musí být zobrazen po kliknutí myší nebo ukázání myší na obrázek nebo po rozevření obrázku na dotykové obrazovce.
  • Alternativním textem ke grafice, který se zobrazí, pokud se nepoužije štítek, jsou třídy energetické účinnosti výrobku uvedené písmem o velikosti shodné s písmem, kterým je uvedena cena. Šipka musí mít barvu odpovídající třídě energetické účinnosti produktu na štítku a písmeno musí odpovídat energetické třídě daného modelu.
  • Pomocí zobrazovacího mechanismu se v blízkosti ceny výrobku musí zobrazit i elektronický informační list výrobku, poskytnutý dodavatelem. Jeho velikost musí být taková, aby byl jasně viditelný a čitelný. Informační list výrobku může být zobrazen za použití vnořeného zobrazení nebo odkazem na databázi výrobků EPREL – v takovém případě musí odkaz jasně a čitelně uvádět text „informační list výrobku“.

  Platí speciální povinnosti pro hostingové platformy?

  • Pokud poskytovatel hostingových služeb umožňuje přímý prodej těchto spotřebičů prostřednictvím svých internetových stránek, umožní zobrazení elektronického štítku a elektronického informačního listu výrobku poskytnutého obchodníkem pomocí zobrazovacího mechanismu v souladu se stejnými ustanoveními přílohy Viii jednotlivých nařízení a informuje obchodníka o povinnosti je zobrazit.

  Jaká energetická třída se zobrazuje u kombinovaných praček se sušičkou?

  • V případě kombinovaných praček se sušičkou se jako indikace energetické třídy (šipka) používá energetická třída v sloupci vlevo, která označuje úplný cyklus spotřebiče (vs. prací cyklus na šipce vpravo).

  Týká se změna i dalších produktových skupin?

  • Změna energetického štítkování se týká i světelných zdrojů – od 1.9.2021, s přechodným obdobím do 28.2.2023.
  • Povinnosti týkající se energetického štítkování na internetu pro další produktové skupiny, jako jsou sušičky prádla, klimatizace, trouby, odsavače par aj., jsou nadále v platnosti v původním znění – rovněž zahrnují povinnost vystavit energetický štítek a informační list produktu při prodeji na internetu.

Jiné / další dotazy

Platí energetický štítek v celé EU?

  • Energetický štítek je jazykově neutrální dokument, který má pro daný model spotřebiče stejný design a obsah ve všech zemích EU, kde se nabízí k prodeji. Naproti tomu informační list výrobku je dokument, který se distribuuje samostatně pro jednotlivé trhy, a proto musí být k dispozici v místním jazyce, podobně jako například návod k použití daného výrobku.

  Jak je to se štítkováním již použitého zboží?

  • Energetický štítek není nutné používat u již použitého zboží – štítkování se nevztahuje na již použité výrobky, pokud nejsou dovezeny ze zemí mimo EU. Obecně se výjimka týká reálně použitých výrobků, ke kterým by bylo složité dohledat a zobrazit relevantní energetický štítek. V případě vrácených výrobků ve 14 denní lhůtě např. přes E-shopy však doporučujeme při jejich opětovném prodeji štítek a informační list uvádět jako u nového výrobku.